Oferta

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • pomoc w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego: opracowywanie pozwów i wniosków w postępowaniu nieprocesowym, a także apelacji i skarg kasacyjnych,
 • sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej i podział majątku małżonków,
 • uregulowanie kontaktów z dziećmi,
 • pozbawienie, zawieszenie i ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie pochodzenia dziecka, ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa i ojcostwa,
 • rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka, zezwolenie na rozporządzanie majątkiem dziecka,
 • dochodzenie alimentów dla dziecka lub małżonka (podwyższenie, obniżenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego), alimenty dla kobiety ciężarnej i pokrycie kosztów porodu i połogu, dostarczanie przez drugiego małżonka środków do utrzymania, alimenty dla byłych małżonków po rozwodzie.

Prawo karne, prawo karne skarbowe, prawo wykroczeń

 • obrona oskarżonego w postępowaniu karnym, na wszystkich jego etapach
  – podczas postępowania przygotowawczego (śledztwa, dochodzenia) oraz rozprawy sądowej,
 • obrona obwinionych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 • reprezentacja w postępowaniu z udziałem nieletniego,
 • reprezentacja na etapie postępowania wykonawczego,
 • sporządzanie wniosków o odroczenie i przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności,
  wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • sporządzenie apelacji lub kasacji w sprawie karnej, wniosku o wznowienie postępowania,
 • reprezentacja pokrzywdzonego, oskarżyciela prywatnego, oskarżyciela posiłkowego
  na wszystkich etapach postępowania karnego,
 • sporządzenie prywatnego lub subsydiarnego aktu oskarżenia,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach o uzyskanie odszkodowania oraz
  zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.

Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku i poświadczenie dziedziczenia,
 • przyjęcie, odrzucenie spadku,
 • odrzucenie spadku przez małoletniego,
 • odwołanie i unieważnienie testamentu,
 • uznanie spadkobierców za niegodnych dziedziczenia,
 • dział spadku i zniesienie współwłasności majątku spadkowego,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku,
 • sprawy związane z odpowiedzialnością za długi spadkowe,
 • pomoc w zakresie uchylenia się od skutków prawnych przyjęcia spadku,
  zobowiązanie do wykonania/zmniejszenie zapisu lub polecenia,
 • pomoc przy sporządzaniu testamentu.

Prawo cywilne

 • sprawy o eksmisję,
 • roszczenia za wady fizyczne i prawne,
 • ochrona prawa własności i posiadania rzeczy,
 • sprawy z zakresu zasiedzenia,
 • rozwiązywanie sporów związanych ze współwłasnością, w tym zniesienie współwłasności,
 • ograniczone prawa rzeczowe, w tym służebność drogi koniecznej oraz służebność przesyłu i związane z nimi roszczenia,
 • obsługa wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
 • sprawy o eksmisję.

Windykacja wierzytelności

 • roszczenia za wady fizyczne i prawne,
 • ochrona prawa własności i posiadania rzeczy,
 • sprawy z zakresu zasiedzenia,
 • rozwiązywanie sporów związanych ze współwłasnością, w tym zniesienie współwłasności,
 • ograniczone prawa rzeczowe, w tym służebność drogi koniecznej oraz służebność przesyłu i związane z nimi roszczenia,
 • obsługa wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
 • obsługa wierzytelności na etapie negocjacji i wezwań przedsądowych,
 • kierowanie spraw do postępowania sądowego w celu uzyskania tytułu wykonawczego,
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym w sporach przed sądami,
 • reprezentacja przed organami egzekucyjnymi w celu uzyskania wysokiej skuteczności egzekucji przy maksymalnie niskich kosztach sądowych i egzekucyjnych,
 • prowadzenie postępowań uzupełniających w przypadku bezskutecznej egzekucji poprzez skierowanie działań windykacyjnych przeciwko innym podmiotom m.in. wspólnikom spółki, członkom zarządu sp. z o.o., jak również wytoczeniem powództwa lub przeciwko osobie trzeciej, której dłużnik przekazał majątek z zamiarem pokrzywdzenia wierzyciela,
 • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym i naprawczym poprzez zgłaszanie wierzytelności wierzyciela i wniosków o ogłoszenie upadłości dłużnika.

Odszkodowania

Reprezentacja na etapie przedsądowym oraz w postępowaniu przed sądem w zakresie uzyskania odszkodowania, zadośćuczynienia oraz innych roszczeń w sprawach takich jak m.in.:

 • wypadki komunikacyjne w tym śmierć osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym,
 • błędy lekarskie,
 • ubezpieczenia,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • niesłuszne aresztowanie lub skazanie,
 • wywłaszczenie nieruchomości,
 • urządzenia przesyłowe (słupy energii elektrycznej, rury gazowe),
 • uszkodzenia mienia (zalania, pożar budynku, szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny),
 • odszkodowania z zakresu prawa pracy (wypadki przy pracy, choroby zawodowe, niesłuszne zwolnienie z pracy),
 • odszkodowania turystyczne i przewozowe,
 • odszkodowania za szkody osobowe (szkody prenatalne, zakażenia, wypadki w miejscach publicznych).

Prawo konsumenckie

 • pomoc w postępowaniu dotyczącym upadłości konsumenckiej,
 • reprezentacja konsumenta w sporze z przedsiębiorcą w sprawie niezgodności towaru z umową, roszczenia z gwarancji,
 • pomoc w postępowaniu dotyczącym stosowania niedozwolonych klauzul umownych,
 • pomoc w zakresie prawa konsumenckiego w Internecie – analiza regulaminów serwisów internetowych, zagadnienia związanie z zakupami przez Internet, kwestie związane z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość.

Prawo spółek

 • projektowanie aktów założycielskich (umów, statutów),
 • zakładanie i rejestracja spółek,
 • kompleksowa bieżąca obsługa spółek prawa handlowego,
 • reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach przed organami prowadzącymi ewidencję działalności gospodarczej oraz przed sądami rejestrowymi,
 • zaskarżanie uchwał organów spółek,
 • opiniowanie, przygotowywanie i negocjacja umów w obrocie gospodarczym,
 • uczestnictwo w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, zgromadzeniach wspólników, posiedzeniach rady nadzorczej,
 • analiza stanu prawnego spółki, sporządzanie audytów.

Prawo pracy

 • analiza prawna różnorodnych zagadnień pracowniczych,
 • sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych będących podstawą zatrudnienia,
 • sporządzanie umów o zakazie konkurencji,
 • reprezentacja pracodawców i pracowników w sprawach sądowych z zakresu prawa pracy (o wynagrodzenie, w sprawie przywrócenia do pracy, odszkodowań z tytułu rozwiązania stosunku pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, odprawy, odszkodowania i renty za szkodę na zdrowiu pracownika, w tym w związku z wypadkami przy pracy, jak również sporów związanych z naruszeniem dóbr osobistych pracowników, dyskryminacji oraz mobbingu).

Prawo ubezpieczeń społecznych

 • reprezentacja klienta na etapie przesądowym oraz w postępowaniu przed sądem,
 • analiza i sporządzanie pism i odwołań w sprawach o przyznanie zasiłku macierzyńskiego,
 • sporządzanie wniosków o przyznanie emerytury z ZUS,
 • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS w sprawie przyznania wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach,
 • sporządzanie sprzeciwów od orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS do Komisji Lekarskiej ZUS,
 • sporządzanie wniosków do ZUS o prawo do świadczeń i przeliczenie świadczeń.

Prawo administracyjne

 • pomoc w zakresie uzyskania decyzji administracyjnych; zezwoleń, koncesji,
 • reprezentacja w postępowaniach prowadzonych przez wszystkie organy administracji państwowej i samorządowej,
 • sporządzanie pism procesowych i wniosków w toku postępowania administracyjnego przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • sporządzanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • reprezentacja w postępowaniu sądowo-administracyjnym przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.